Azja-Pacyfik

Azja-Pacyfik 12/2009Volume 12/2009 (Wietnam - Vietnam) [English abstracts in PDF]

Contents (PDF)

Małgorzata Pietrasiak. System polityczny Socjalistycznej Republiki Wietnamu [Political System of The Socialist republic of Vietnam].

Ta Tuan Minh. Rozumienie demokracji i czynniki stymulujące jej rozwój w Wietnamie {Understanding Democracy and Its Driving Factors in Vientam].

Nguyen Thi Thanh Thuy. Doi moi. Zmiany społeczno-ekonomiczne w Wietnamie: ich źródła, istota i rezultaty [Do moi - Social and Economic Changes in Vietnam: Their Sources Meaning and Results].

Mariusz Karwowski. Polityka zagraniczna Socjalistycznej Republiki Wietnamu w pierwszej dekadzie XXI w. Stan obecny i perspektywy [Foreign Policy of Vietnam in the First Decade of the 21st Century. The Present Situation and The Perspectives for the Future].

Krzysztof Kutra. Chińska Republika Ludowa wobec niepodległości i zjednoczenia Wietnamu. Uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe [The People's Republic of China Towards Independence and Unification of Vietnam].

Krzysztof Gawlikowski. Religijność wietnamska: tradycyjny kult duchów opiekuńczych wspólnoty wiejskiej a państwo [Vietnamese Religiosity: The Traditional Cult of Tutelary Spirits in Village Communes and the State].

Pham Quynh Phuong. Walka z demonami. Żywotność kultu świętego Trana we współczesnym Wietnamie The War Against Evil Spirits: Saint Tran's Spiritual Efficacy in Contemporary Viet Nam].

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.